HÅLLBART LEDARSKAP Växjö och Kristianstad

MED GARY WARD

Organisations- och ledarskapsutvecklare
Över 2000 timmars erfarenhet av coachning. Erfaren utbildningsledare inom bland annat Coachande förhållningssätt, Förändringens fyra rum och MBTI. Licensierad Personlig Tränare.

MED MARIA KARLSSON

Beteendevetare & organisationsutvecklare
Utbildad beteendevetare med fokus på organisationsutveckling, fil. mag i sociologi. Har över 10 års erfarenhet av ledarskap och chefskap i små och stora företag och har bland annat jobbat med utbildningar för chefer och medarbetare inom hälsofrämjande insatser på arbetet.

Kryast har utvecklat en utbildning inom hållbart ledarskap för organisationer i Växjö och Kristianstad med omnejd. Ledarna spelar en viktig roll i en organisations hållbarhetsarbete. De ska fånga upp och hantera mycket i vardagen vilket ställer krav på ett hållbart ledarskap. Vårt program innehåller därför utbildningsdelar som följs upp med tid för reflektion så att ledarna tillsammans får möjlighet att implementera sina nya kunskaper i sitt nära sammanhang.

Grundutbildningen består av tre block med syfte att skapa medvetenhet kring vad som krävs för att utveckla friska organisationer samt verktyg för att genomföra. Men detta räcker inte, ledarna måste också komma till insikt om sina egna utmaningar, både i förhållande till sig själva och i förhållande till den grupp de leder. I grundutbildningen ger vi både deltagarna verktyg som de direkt kan använda sig av i kombination med utmanande frågeställningar som gör att de behöver möta sina egna rädslor och behov.

Efter genomförd grundutbildning om ett hållbart ledarskap vill vi skapa förutsättningar för implementering av det som deltagarna har lärt sig. Ett stort ansvar ligger här på individen att skapa utrymme för praktik och på organisationen att skapa förutsättningar för lärande. I utbildningen skapar vi förutsättningar för lärande och förändring genom reflektionsgrupper. Här kan ledarna dels vidareutbilda sig inom ämnen knutna till de utmaningar man har i sitt nära sammanhang men också bli handledda och coachade inom specifika frågeställningar som kommer uppstå när man börjar praktisera det hållbara ledarskapet. Denna del av utbildningen behöver få vara flexibel för att möta deltagarnas nära behov.

Kryast utbildar organisationer i hållbart ledarskap i Växjö och Kristianstad med omnejd.

Hållbar arbetsplats

Den 31 mars 2016 trädde en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Det finns idag många skrifter och utbildningar som belyser vad arbetsgivaren ska tänka på och vad denna arbetsföreskrift handlar om. Nu är det dags att ta steget och prata om hur vi som ledare på arbetsplatsen ska arbeta för att jobbet ska bli förebyggande och främjande. Hur skapas en hälsofrämjande arbetsplats där det finns en bra balans mellan krav och resurser? Hur kan vi som ledare och medarbetare främja arbetsglädje och meningsfullhet genom att fokusera på friskfaktorerna på vår arbetsplats?

Beskrivning
I utbildningen kommer deltagarna att få konkreta tips och användbara verktyg för hur de ska skapa en god arbetsmiljö, kopplat till den arbetsföreskrift som gjorde sig gällande i mars 2016. Vi kommer konkret att jobba med fyra block; kommunikation, delaktighet, ledarskap/verksamhetsstöd och hälsa och organisation, som också är de fyra områdena som AFS:en tar sitt stöd i. Vi inspirerar med många tips på hur delaktighet och kommunikation skapar god hälsa på arbetsplatsen. Målet med utbildningen är att deltagarna ska gå därifrån med ett tillstånd av inspiration, trygghet och med ny kunskap om flera olika konkreta metoder och arbetssätt som kan utveckla dem i sitt hållbara ledarskap.

Det här kan du förvänta dig

 • Vad innebär AFS 2015:4 (OSA) och Hur kan man implementera det i sitt hållbara ledarskap?
 • Hälsa och framtid
 • Må bra som chef
 • Goda exempel på hur delaktighet och god kommunikation skapas på en arbetsplats
 • Vad är hälsa, hälsopromotion och hälsofrämjande ledarskap?
 • Upplev och reflektera kring innehållet i KASAM
 • Det hälsofrämjande förhållningssättet
 • Konkreta tips på vad du som ledare kan göra för att vara en del i den goda arbetsmiljön på din arbetsplats
 • Friskfaktorer – Vad främjar en god hälsa och en god social arbetsmiljö

Tid: Heldag

Coachande förhållningssätt

Framgångsrika ledare ställer frågor och lyssnar med genuint intresse, vågar släppa kontrollen och är en förebild för sina medarbetare. Chefer som omfamnar detta tillvägagångssätt indikerar färre konflikter, högre kvalitet på arbetet från medarbetarna och medarbetare som anser att deras bidrag är viktiga för organisationen och som upplever ett större ansvar för vad dem gör.

Under detta block introduceras begreppet coachning, vad det innebär och varför det är viktigt att chefen anammar detta förhållningssätt. Deltagarna kommer också att få tillfälle till att öva på flera av de viktigaste färdigheterna.

Upplägg

 • Vad är coachning?

Förstå vad detta är för typ av samtal och hur den jämför sig med andra liknande yrkeskategorier.

 • Varför ska chefen coacha?

Förhållningssättet är en nyckel till framgångsrikt ledarskap. Förstå vad det innebär för din roll.

 • Aktivt lyssnande

Förstå hur du på bästa sätt ger uttryck för din närvaro och nyfikenhet.

 • Ställa frågor

Förstå hur du använder frågor för att placera ansvaret där det hör hemma: hos medarbetaren.

 • Samtalets struktur

Vi tittar också på hur samtalet kan läggas upp och vad som är viktigt att tänka på.

 • Bygga förtroende

Viktigt för att medarbetaren ska vilja dela med sig är att hen också känner tillit för chefen.

 • De vanligaste fällorna

Tid: 1-2 dagar

Teamutveckling

Vad är det som gör att vissa arbetsgrupper är självgående, når höjder ingen trodde de skulle klara av och samtidigt har välmående medarbetare som tycker om att gå till jobbet?

Forskning visar att en grupp följer samma utvecklingsmönster som en människa – den föds/bildas, har en tonårstid följt av den vuxna perioden. I den här utbildningen tar vi med er på en resa där ni får kunskap om och uppleva de fyra faser en grupp går igenom för att bli ett TEAM.  Parallellt undersöker vi hur ledaren kan främja gruppens utveckling mot att bli ett TEAM genom att anpassa sitt ledarskap efter gruppens behov.

I juni 2016 publicerade Christian Jacobsson vid Göteborgs Universitet en rapport som visar på att det finns samband mellan ett välutvecklat team och gruppmedlemmarnas hälsa. I studien undersöktes 105 svenska lärarlag och data från sammanlagt 521 lärare samlades in gällande deras upplevelse av gruppen och den personliga hälsan. Resultatet av studien indikerar att lärare i välutvecklade grupper upplever en lägre grad av känslomässig utmattning och en högre grad av arbetstillfredsställelse.

Det här kan ni förvänta er

 • Utbildning om hur grupper utvecklas på en generell nivå
 • Erfarenhetsbaserat arbetssätt med hög delaktighet
 • Ledarskapet kopplat till gruppens utvecklingsnivå
 • Ökad förståelse för min arbetsgrupps behov
 • En checklista med vanliga utvecklingsområden att jobba efter i vardagen

Tid: En halvdag

Självkännedom

Viktigt för chefen och ledarskapet är självkännedom om hur man själv påverkas av vissa situationer och att ha förståelse för andras beteende. Dessutom, i sin roll har chefen ett ansvar för att verksamheten flyter på och går framåt. Därför är det ibland frestande att själv ta över rodret och att snabbt erbjuda lösningar. För att undvika detta kräver det vanligen förändrade tankemönster och ingen förändring sker utan en viss grad av obekvämhet. Under blocket utmanar vi vår egen världsbild, utforskar våra egna behov och rädslor och hur det påverkar vårt agerande.

Varje deltagare kommer att med hjälp av verktyg och reflektion bli mer medvetna om sitt beteende. Viktiga faktorer för framgång är;

 • Vilja att våga kliva utanför sin komfortzon
 • Besöka ditt behov av kontroll
 • Besöka ditt behov av erkännande

Upplägg

 • Självkännedom

För detta använder vi antingen MBTI eller Firo Element B som grund för lärande. Vilket verktyg vi väljer anpassar vi efter gruppens behov.

 • Värderingar

Grunden till inspiration, motivation och meningsfullhet
Landa din egen personliga värdegrund

 • Behov och rädslor

Utan självkännedom är det lätt att vi förblir förbryllade över våra egna erfarenheter. Vi ser allt vi är med om genom det filter vår självbild utgör. Att bli medveten om detta hjälper oss att uppskatta oss själva med större trygghet. Med hjälp av verktyg, reflektion och övning utforskar vi vårt beteende.

Tid: Heldag

Implementering

Sammanhang
Undersökningar från bland annat McKinsey har visat att framgångsrika ledarskapsprogram också är nära knutna till det sammanhang varje ledare verkar inom. När vi har genomfört grundutbildningen vill vi därför koppla fortsättningen till de faktiska utmaningar som varje ledare har i just sitt sammanhang. Organisationen är det stora sammanhanget men det finns också ett sammanhang som ligger nära varje ledare, nämligen sammanhanget med sin arbetsgrupp. Efter grundutbildningen undersöker vi därför ledarnas utmaningar utifrån arbetsgruppen men också utifrån sin egen personliga utveckling. Varje ledare får i hemuppgift att fundera över just detta.

Praktik
I utbildningen kommer vi (organisationen och Kryast) behöva ställa krav på ledarna att också skapa utrymme i den dagliga verksamheten för att kunna praktisera det man lärt sig. Förslagsvis minst 1-1,5 h per vecka bör gå till detta och kan med fördel vara i kombination med arbetsuppgifter man ändå ska utföra. Även organisationen bör fundera igenom hur de ska skapa goda förutsättningar för ledarna att kunna omvandla sina nya kunskaper till praktik.

Reflektion
Det hållbara ledarskapet vill skapa förutsättningar för en kultur där vilja och arbetsglädje utvecklas. En utgångspunkt för detta är lyhördhet och förmågan att förmedla beröm, framtidsbilder och visioner. För det krävs ledare med god självkännedom och självinsikt. Vi kommer därför coacha och handleda reflektionsgrupper som möter de utmaningar deltagarna ställs inför i sin vardag med verktyg och fördjupande kunskap om både specifika ämnen och sin egen roll som ledare.

Upplägg
Ledarskapsutbildningens andra del syftar till att komma nära ledarens sammanhang antingen genom vidare utbildning inom specifika teman eller reflektion och coachning inom specifika utmaningar. Genom träffarna ger vi ledarna utrymme att tillsammans diskutera och reflektera utifrån nedan format.

Varje workshop utgår från ett givet tema/utmaning med ledarskapet i fokus.
Diskussion och reflektion genomförs först parvis sedan i hela gruppen.
Exempel på teman:

 • Det framgångsrika ledarskapet
 • Kulturen och värderingar
 • Kommunikativt ledarskap
 • Coachande förhållningssätt fördjupning
 • Chef vs. Ledare
 • Förändring
 • Teamutveckling fördjupning

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

Roller

Kryast

 • Tillhandahåller två handledare under hela utbildningen
 • Ansvarar för planering, genomförande, analys och uppföljning av programmet
 • Finns tillgänglig för löpande frågor från både ledare och beställare
 • Tillhandahåller verktyg och metoder som möjliggör uppnått syfte och målsättning

HR/Organisation

 • Ansvarig för planering av datum, tider, lokaler, fika etc.
 • Tillgänglig för bollning vid behov inför, under och efter genomfört program
 • Skapar förutsättningar för ledarna att vara ledare och göra en förändring
 • Utvärderar insatsen utifrån ett organisationsperspektiv

Deltagare

 • Prioriterar närvaro
 • Kommer förberedda till träffarna
 • Den egna utvecklingen prioriterad mellan våra träffar

Växjö kommun, Kronofogden, Info Care, IKEA

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Ledarskap

Delaktighet

Kommunikation

Hälsa & sjukfrånvaro

VÅR AMBITION

Kryast strävar efter att hjälpa organisationer att utveckla ett hållbart ledarskap, vi förser er med konkreta tips och användbara verktyg. Det är viktigt för oss att du som chef mår bra och leder hållbart. Vi arbetar tillsammans med friskfaktorer och ett hälsofrämjande förhållningssätt. Kryast bidrar även med utbildningen inom coachande förhållningssätt där man ställer frågor, lyssnar och vågar släppa kontrollen. Dessutom diskuterar och arbetar vi med självkännedom och din egen komfortzon.

HÅLLBART LEDARSKAP- KONTAKTA OSS

Är ni nyfikna och intresserad av att lära er mer om ett hållbart ledarskap tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper små och stora organisationer i Växjö och Kristianstad med omnejd. Kryast brinner för att utveckla ert ledarskap. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande, tillsammans skräddarsyr vi utbildningen utefter era behov och önskemål. Ser fram emot att höra av er. Kontakta oss redan idag för en utbildning i hållbart ledarskap i Växjö och Kristianstad.

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!