Ledningsgruppsutveckling Växjö och Kristianstad

MED:

MARIA KARLSSON

Organisations- och ledarskapsutvecklare.
Över 10 års erfarenhet som chef i små och stora organisationer, på både operativ och strategisk nivå.

GARY WARD

Organisations- och ledarskapsutvecklare
Över 2000 timmars erfarenhet av coachning. Erfaren utbildningsledare inom bland annat Coachande förhållningssätt, Förändringens fyra rum och MBTI. Licensierad Personlig Tränare.

HENRIK NÄSSTRÖM

Pedagog & Team utvecklare
Utbildad idrottslärare vid Linnéuniversitetet. 60 hp ledarskap vid Linnéuniversitetet och HGO. UGL utbildad. Flerårig erfarenhet från praktiskt ledarskap och facilitering.

Kryast är beläget i Växjö och Kristianstad och erbjuder ledningsgruppsutveckling. När en organisation ska ta nya steg och göra förändringar är det dess ledning och chefer som behöver vara först på. Ledningen i en organisation är idébärande och viktiga ambassadörer för tillit och förtroende och deras enighet blir därför en avgörande framgångsfaktor. En ledningsgrupp följer samma mönster som en människa, den föds och har en barndom, därefter en tonårstid följt av en vuxenperiod. Ungefär hälften av alla svenska arbetsgrupper befinner sig i någon av de 2 första faserna där enbart kring 40 % av mötestiden används till att faktiskt prata om arbetet. Detta till skillnad mot en vuxen grupp som ägnar mellan 60 och 75 % av mötestiden till att prata arbete. Eftersom många ledningsgrupper träffas relativt sällan och kommer från olika sammanhang (ex kontor/funktioner) blir utmaningen att få ihop detta till en fungerande helhet som också blir produktiva i förhållande till sitt uppdrag.

Kryast erbjuder ledningsgruppsutveckling i Växjö och Kristianstad med omnejd.

Gemensamt synsätt på mål/syfte och roller (klicka för att öppna)

I den här delen utgår vi från nedan beskrivna målmatris. Modellen är skapad av Christian Jacobsson vid Göteborgs Universitet och syftar till att skapa gemensamma tankemodeller och mål för gruppen, som blir till en viktig faktor för ledningsgruppens samarbete och resultat (Jacobsson 2017). När vi tydligt vet vad som förväntas av oss i gruppen blir vi trygga och det i sin tur skapar möjlighet till ökat engagemang.
Verktyget belyser både gruppens inre liv (spelregler, utvecklingsmål för samarbetet) och dess förhållande till omgivningen (hur vill vi att kunder, medarbetare, politiker, ägare etc. ska uppfatta oss). Nedan ser ni målmatrisen och de olika frågor vi kan komma att undersöka och skapa samsyn kring beroende på era behov som ledningsgrupp.

 

Affekter och värderingar (klicka för att öppna)

Affekter och känslor är smittsamt och påverkar i stor utsträckning en grupps resultat (output). Dessutom lagras de och har en förmåga att återkomma nästa gång gruppen har möte/ses för att samarbeta. Av dessa anledningar är det viktigt att en grupp präglas av positivt laddade känslor och värderingar som är sunda för gruppen och företaget.
I den här delen kommer vi inledningsvis skapa ett gemensamt språk för att ta hand om de känslor och affekter som uppstår i en grupp. Vi gör detta med hjälp av att skapa förståelse för verktyget Förändringens fyra rum®, detta kommer vi sedan använda oss av som hjälp för att fånga upp känslor och affekter.
Den andra delen handlar om värderingar och vikten av att som ledningsgrupp och företag ha gemensamma värderingar att falla tillbaka på. Den kanske viktigaste förklaringen till organisationers kultur och framgång är värderingar. Människors erfarenhet, upplevelser och känslor är nämligen kopplade till vad man anser vara meningsfullt och värdefullt. Därför har värden och värderingar blivit vår tids viktigaste redskap för att styra och leda människor i ett företag.

Samspel och beteende (klicka för att öppna)

För att kunna bygga framgångsrika samarbetsrelationer fodras medvetna och avsiktliga handlingar. Relationen är grogrund för egna omedvetna förhoppningar och farhågor. Som en del i att utveckla ert samspel kommer vi jobba erfarenhetsbaserat med spännande och utmanande övningar som följs upp av reflektion om exempelvis samarbete och konkurrens.
Vidare kommer vi på individnivå jobba med självinsikt och feedback med målsättningen att jag som individ ska få syn på ”mitt spegel jag” och bli medveten om hur mitt beteende påverkar min omgivning. Exempel på verktyg som vi då kommer använda oss av är ”jag budskap” och begreppen tillhöra, kontroll och öppenhet för att förstå mitt eget beteende i relation till mina kollegor. Möjlighet till självskattningstest finns även om det inte behöver vara nödvändigt för processen.

Tel: 010-5164516        E-post: info@kryast.se

Varje ledningsgrupp har sitt behov av stöd i en ledningsgruppsprocess. För att exemplifiera en process följer nedan ett exempel där vi har tagit avstamp i modellen input-process-output. Arbetet fokuserar på följande tre delar:

  • Gemensamt synsätt på mål/syfte, roller med mera.
  • Affekter och värderingar
  • Samspel och beteende

Dessa tre påverkar ledningsgruppens resultat och ovan finns en mer detaljerad beskrivning kring hur vi skulle kunna jobba i en utvecklingsprocess.

Tid
3 st heldagar ca 8h
Pris
Heldag 2 handledare 35 900 kr

Heldag 1 handledare 25 500 kr

Totalpris alternativ 1: Två handledare under hela processen

107 700 kr ex övrigt

Totalpris alternativ 2: 1 handledare genom hela processen

76 500 kr ex övrigt

Kristianstads kommun, Uppvidinge Kommun, Atea logistics, Medley AB, Vidingehem, Karlshamnbostäder, AAK, Lessebo kommun, Region Kronoberg.

Alla priser är exklusive moms och kostnader för lokal, resa, kost och logi. Fri avbokning fram till 3 månader innan det bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda datumet. 30 dagars betalningsvillkor med dröjsmålsränta som påföljd vid sena betalningar. Vid sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i 60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.

I denna tjänst kommer ni jobba med följande nycklar:

Ledarskap

Delaktighet

Kommunikation

VÅR AMBITION MED LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Kryast i Växjö och Kristianstad har en gedigen erfarenhet och kompetens inom ledningsgruppsutveckling. Vi strävar efter att skapa ett gemensamt synsätt, mål och värderingar. Tillsammans utvecklar vi vårt samspel, beteende och ser till att effektivisera arbetsplatsen. Med hjälp av utmanande övningar och reflektioner ser vi till att skapa framgångsrika ledningsgrupper.

KONTAKTA OSS – LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Vill ni skapa medvetna, samspelta och framgångsrika ledningsgrupper? Kryast erbjuder olika typer av ledningsgruppsutveckling i Växjö och Kristianstad med omnejd baserat på just era behov. Vi hjälper er att ta nästa nivå och se till helheten. Kontakta oss om ni har frågor, funderingar. Vi ser fram emot att höra av er.

Tid:

3 st heldagar ca 8h

Pris:

Från 76 500 kr ex övrigt

Kontakta oss här vid frågor och bokningar

UTMANINGEN:
Utmaningar i arbetsgruppen med ett behov av att förstå hur grupper utvecklas och hur den enskilde medarbetaren kan bidra!
LÖSNINGEN:
I samarbete med Kryast planerade vi och genomförde ett utvecklingsarbete i vilket Kryast genomförde en teamutbildning för ledare och medarbetare.
RESULTATET:
Under sin halvdag lyckades Kryast trycka på exakt de knappar vi behövde för att komma vidare. Tre månader senare är vår arbetsmiljö bättre med ett öppnare och mer positivt klimat!

SARA ERIXON
Avdelningschef | Vårdadministration Onkologkliniken Växjö
LINA KARLSSON
Avdelningschef | MEC vårdadministration

UTMANINGEN:
Vi hade bokat två utbildningsdagar för våra 100 medarbetare och ville ha en föreläsning som gav något till individen och samtidigt fyllde alla med energi.
LÖSNINGEN:
Gustaf anpassade inspirationsföreläsningen efter vår tidsram och såg till att den innehöll exempel som man kunde koppla till både jobbet och det privata.
RESULTATET:
Vi kände direkt hur energin höjdes i rummet och snacket fortsatte inte bara under dagen utan även efteråt. Alla medarbetare blev mycket nöjda!

PETER KABBENÄS
Enhetschef på Kronofogden

UTMANINGEN:
I samband med implementering av ny värdegrund sökte vi stöd hos Kryast i Sverige AB för att få konkreta tips och stöd i hur vi kan göra den nya värdegrunden levande i verksamheten.
LÖSNINGEN:
Tillsammans med Kryast hade vi en heldags workshop i aktivt värdegrundsarbete, där vi fokuserade på hur värdegrunden bli till stöd i medarbetarens vardag.
RESULTATET:
Värdegrundsarbetet är en process och vi fick i flera praktiska moment nyttig kunskap om hur värderingar blir levande i verksamheten. Är man dessutom i en grupp är det viktigt att man får diskutera och sätta ord på vad man tycker och känner. Det ger en större förståelse och därmed större respekt för varandra.


BERIT JUHLIN-BUNN
Förskolechef Växjö kommun

UTMANINGEN:
Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som grupp då vi kom från olika kontor.
LÖSNINGEN:
Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
RESULTATET:
Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt engagemang ifrån alla medarbetare.


CAROLINE LEIFSSON
PWC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev | info@kryast.se | 010-5164516

Du är nu registrerad!